Talousarviopuheenvuoro Sastamalan valtuustossa marraskuussa 2016

Share |

Maanantai 14.11.2016 klo 18:15


Marraskuun alussa Tampereen yliopistossa tarkastettiin Anni Jäntin väitöskirja Kunta, muutos ja kuntamuutos. Siinä hän arvioi Kainuun hallintokokeilua kunnan toiminnan näkökulmasta. Kainuun hallintokokeilussa sote-palvelut siirrettiin maakunnalle vuonna 2005 samaan tapaan kuin tulevassa maakuntauudistuksessa.

Väitöskirjan perusteella toimivan ja muutoksestakin hyvin selviytyvän kunnan piirteitä ovat 1) yhteisönä toimiminen – kunta on jotain johon ihmiset voivat samaistua – ei vain kasvottomien palvelutuottajien ja päätöksentekijöiden joukko 2) demokratiasta, siis kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista, kuntalaisten itsehallinnosta ja paikallisista valinnoista huolehtiminen, 3) hyvinvoinnista huolehtiminen ennaltaehkäisyn, maankäytön suunnittelun ja erityisesti koulutus- ja hyvinvointipalveluiden kautta sekä 4) toimiminen talouden moottorina elinkeinopolitiikasta ja kunnan taloudesta huolehtimalla. Nämä neljä kohtaa voi tiivistää: kunta on elämisen edellytyksiä luova itsehallinnollinen paikallisyhteisö.

Miltä Sastamalan kaupungin strategia ja taloussuunnitelma näyttävät edellä hyvin selviytyvän kunnan määritelmän valossa?

 Nyt voimassa olevan strategian peruspilarit kattavat kaikki edellä mainitut menestyvän kunnan osa-alueet. Tosin asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ja asukkaiden aktiivinen rooli kunnan kehittäjinä ja kuntayhteisön rakentajina jää suhteellisen vähäiselle huomiolle.

Vuonna 2017 aloitetaan uuden strategian luominen ja otetaan käyttöön uusi hallintomalli. Toivon, että niiden valmistelussa keskitytään siihen, miten Sastamala voi jatkossakin parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa kunnan perustehtävää luoden samalla vetovoimaa. Esimerkiksi hallintomallin uudistuksen yhteydessä on tärkeää vahvistaa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja näin lisätä tunnetta siitä, että jokainen kuntalainen on kunnan toimintaan vaikuttava jäsen – ei vain asiakas ja palveluiden käyttäjä, vaan kuntayhteisön rakentaja. Yksi mahdollinen malli on käyttää jo Sastamalan oppilaskuntien projektien yhteydessä käytettävää huippukokousmallia, jota kutsutaan myös osallistavaksi budjetoinniksi.

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen erityisesti ennaltaehkäisevillä palveluilla ja koulutuksella tulee painottumaan jatkossa. Tässä tilanteessa Sastamalan on löydettävä tapa tarjota uimahallipalveluita. Se ei ole vuoden 2017 talousarvioasia, mutta kylläkin strateginen linjaus, joka on vuoden aikana tehtävä. Asiaan on hyvä ottaa kantaa juuri nyt myös siksi, että Sastamalassa on nyt saatu tehtyä sellainen suuri infrastruktuuri-investointi, joka on monilla kunnilla vielä edessä. Tarkoitan tällä Huittisten puhdistamoa.

Toinen tärkeä strateginen linjaus on toimiminen paikallisten erikoissairaanhoidon palveluiden puolesta. Vammalan aluesairaala on tärkeä työllistäjä ja sen tarjoamat palvelut merkittävä osa Sastamalan houkuttelevuutta. Vaikka ratkaisut tehdään osin muualla, pidämme tärkeänä yhteistä tahtoa erikoissairaanhoidon puolustamiseksi Sastamalassa.

Käsiteltävänä oleva vuoden 2017 talousarvio on laadittu hyvässä yhteisymmärryksessä virkamiesten ja valtuustoryhmien kesken. Valtuustoryhmien puheenjohtajien kokoontumissa on saatu aikaan selkeitä poliittisia linjauksia perusopetuksen järjestämisestä ja investointien priorisoimisesta. Siksi käsiteltävänä olevaan ehdotukseen voi olla tyytyväinen. Seurannassa tarvitaan kuitenkin tarkkuutta – erityisesti erikoissairaanhoidon kohdalla.

Taloussuunnitelmassa on myönteistä se, että tiukkanakin aikana siinä näkyy Sastamalan kaupungin visio: Sastamala on edelläkävijä ja rohkea uudistaja.  Meneillään on monia kokeiluita ja uudistuksia mm. perhepalveluissa, työvoima- ja yrityspalveluissa, elinkeinopalveluissa sekä muutoksen johtamisessa.

Yhtä asiaa vihreä valtuustoryhmä ei kuitenkaan voi hyväksyä. Taloussuunnitelmassa esitetään, että hallitusohjelmaan sisältyvät henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset huomioidaan prosessien suunnittelussa ja toiminnassa täysimääräisinä. Vihreä valtuustoryhmä pitää tätä asiaa kuitenkin nimenomaan paikallisen poliittisen linjauksen ja paikallisen demokratian asiana.

Esimerkiksi hallituksen määrittelemät henkilöstömitoitukset ovat minimejä ja ryhmäkoot maksimeja. Ne eivät kuitenkaan takaa hyvää hoitoa hoidettaville tai hyvää työtä työn tekijöille.  Tämä linjaus on myös ristiriidassa sen kaupungin strategisen tavoitteen kanssa, että Sastamalan kaupunki on haluttu työnantaja. Vihreä valtuustoryhmä tulee esittämään hallitusohjelmaviittauksen poistoa taloussuunnitelmasta. Hallitusohjelman päätösten soveltamisesta Sastamalassa tulee päättää asiakohtaisesti.

Muuten meillä on lähinnä tarkentavia kysymyksiä taloussuunnitelmaan.

Kiitämme kaikkia virkamiehiä ja luottamushenkilöitä yhteistyöstä Sastamalan eteenpäin viemisessä elämisen edellytyksiä luovana itsehallinnollisena paikallisyhteisönä. Toivomme kaikille hyvää joulunalusaikaa!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini